Про перші 20 готових уроків додатку

Вирішили поділитись відкритим текстом перших 20 уроків з додатку, та прокоментувати чому сформували їх власне так.

Основа основ – повторюємо букви

01
А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И

02
І Ї Й К Л М Н О П Р С

03
Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я

Базові сполучення букв та слова двобуквенними складами

04
МА БА ТА ЛА КА РО ВО СУ ЛУ МІ НІ ПИ ОБ ОД ОБ НА НЕ ВА ДА

05
МА-МА БА-БА ТА-ТО ЛИ-ПА КО-ЗА КО-СА РУ-КА РО-СА РА-МА НО-РА СА-НИ СО-ВА

06
МО-ЛО-КО БЕ-РЕ-ЗА БО-ЛО-ТО ЛЕ-ЛЕ-КА КО-РО-ВА МА-ЛИ-НА КА-ЛИ-НА МИ-КО-ЛА ВО-РО-ТА

Найпростіші трибуквенні слова

07
МАК РАК РІК РИС КІТ ЛІС РІВ РОТ ВАМ САМ СІМ СОМ ТРИ ОКО ЗІР ВІЗ ЗУБ БАК САД

Складні слова й сполучення

08
О-СЕЛ У-ДАВ О-БІД У-РОК БІЛ-КА ЗЕБ-РА ВІ-НОК КА-ВУН МАС-ЛО СЛИ-ВА ЛИ-МОН ЗЕР-НО ВІ-ЗОК РИБ-КА ВЕР-БА РІП-КА КО-ЛО-СОК ФАР-БА ЛАМ-ПА ПІС-НЯ АП-ТЕ-КА ТРА-ВА УЗ-ВАР АТ-ЛАС

09
КРІП ШПАК ЖАРТ ПОРТ БОРЩ ХЛІБ СНІГ КРАН КАДР ПАРК ВІРШ ПРАС-КА ПІВ-НИК ПЛИ-ТА ФРУКТ ПРО-ДУК-ТИ ПЛЯ-МА СО-ПІЛ-КА КА-ПУС-ТА СТА-ВОК О-ВО-ЧІ

Слова з буквюю мягкий знак

10
Кі-нь пе-нь де-нь куль-ка сіль о-сінь вчи-тель вед-мідь сер-день-ко Ва-силь Пет-русь

Прості речення – дитячі лічилки

11
Тут дім. Ко-ло до-му де-ре-ва. Там гай. Це наш сад. У са-ду кві-ти. Тут ріс мак. Дід Да-ни-ло са-дить смо-ро-ди-ну. На тра-ву сів жук.

12
Хо-ди-ла квоч-ка ко-ло кі-лоч-ка. Во-ди-ла ді-то-чок бі-ля кві-то-чок. Сів ме-те-лик на тра-вич-ку, при-га-дав со-бі дур-нич-ку, раз, два, три, ти ме-те-ли-ку ле-ти. Се-ред но-чі два кро-ти на-ля-ка-лись тем-но-ти.

13
Нас-та-ла о-сінь. За-жу-ри-лись лі-си й діб-ро-ви. Жу-рав-лі ле-тять у ви-рій. У бі-лоч-ки пух-нас-та шуб-ка. Вуш-ка ма-лень-кі. Во-на лю-бить шиш-ки та го-ріш-ки.

14
І-ван-ко та Пет-рик хо-ди-ли у цирк. На сце-ні бу-ли різ-ні зві-рі, ак-ро-ба-ти та кло-у-ни. Хлоп-ці дов-го смі-я-ли-ся з них а до-ма роз-по-ві-ли ді-ду-се-ві. Нас-туп-но-го ра-зу він пі-де з хлоп-ця-ми.

15
Нас-та-ла вес-на. Теп-ле со-неч-ко при-грі-ва-є зем-лю. З гір по-тек-ли стру-моч-ки. Зе-ле-ні-є мо-ло-да тра-вич-ка. Кож-но-го дня при-лі-та-ють з ви-рі-ю пта-хи.

16
Бі-ля са-ду, бі-ля бро-ду, ба-бин впо-ра-ний го-род. Ба-ра-ба-ня-ть по го-ро-ду ба-ра-бо-ля та го-рох. О-бе-реж-ний хит-рий лис до но-ри ве-че-рю ніс. Біг до-до-му лі-сом лис, ше-лес-тів над ли-сом ліс.

Складніші оповідання

17
Хму-ра о-сінь нас-ту-пи-ла, лист зе-ле-ний по-жов-ти-ла. Сві-тан-ков-о-ї по-ри Дід Мо-роз зій-шов з го-ри. На го-ро-ді бі-ля ти-ну за-мо-ро-зив ка-пус-ти-ну. Гей, мо-ро-зе, не лю-ту-й та ка-пус-ти нам не псу-й! Ско-ро сніг уже впа-де, в по-лі трав-ку за-ме-те. При-бі-жа-ть ма-лі зай-ча-та, чим їх бу-дем при-го-ща-ти?

18
Од-на ма-лень-ка дів-чин-ка піш-ла гу-ля-ти в сад. Там дві зе-ле-ні яб-лунь-ки край ти-ну ста-ли вряд. Під ві-та-ми три кві-тонь-ки, чо-ти-ри бу-дя-ки. Над ни-ми п’ять ме-те-ли-ків ве-ду-ть сво-ї тан-ки. Ші-сть ко-ни-ків зма-га-ють-ся, хто ви-ще всіх стриб-не! А сім пта-шок цві-рінь-ка-ють, ві-та-ючи ме-не.

19
До ти-ну між де-ре-ва-ми дра-би-ну я прип-ну. У-го-ру по дра-би-нонь-ці аж ві-сім раз ступ-ну. У ме-не дев-ять дру-зів є, пок-ли-чу їх мер-щій. І де-сять стиг-лих яб-лу-чок скла-ду у ко-шик свій. Смач-них рум-я-них яб-лу-чок нам вис-та-чить усім: я дру-зям дам по од-но-му, са-ма де-ся-те з’їм.

20
За-кін-чив ді-ло гу-ляй смі-ло. Ста-рий друг кра-ще но-вих двох. Сло-во не го-ро-бе-ць, ви-ле-ти-ть не пій-ма-єш. Ти-хі-ше ї-деш да-лі бу-деш. Не від-кла-дай на зав-тра те що мож-на зро-би-ти сьо-год-ні.

 

Нагадуємо, якщо уроків для вас уже мало то сміливо завантажуйте  Додаткові тексти

Долучайтесьу нашу групу на фейсбук.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.